Ekoskola

 

EKOSKOLA

Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Ekoskolu programma ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai skolu ikdienā. Latvijā šobrīd Ekoskolu programmā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes, tostarp arī pirmsskolas un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs.

Ekoskolu programmas Zaļais karogs tiek piešķirts izglītības iestādēm, kas ilgtermiņā demonstrē izcilu  sniegumu ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.

Skolas, kas Latvijā vēl ir ceļā uz starptautisko Zaļo karogu, var iegūt nacionālā līmeņa godalgu – Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

 

Ekoskolu tēmas

Ik gadu Ekoskola izvērtē skolas vidi un nosaka tās, jomas, kur visvairāk nepieciešami uzlabojumi, un izvēlas kādu no aktuālākajām tēmām, ar kuru strādā visa gada garumā, tās attīstot un risinot vietējā līmenī. Pakāpeniski izejot visu tēmu spektru, turpinot esošās iestrādnes, Ekoskola darbojas visu tēmu ietvaros, īpaši akcentējot tās, kurās ikdienas darbībā saskatītas nepilnības vai trūkumi, vai kuras vēlas papildus izzināt. Pašreiz skolas darbojas ar 8 tēmām.

 

Zaļā karoga iegūšanai nepieciešams:

  • Izveidot Ekopadomi, kurā 2/3 ir dažāda vecuma skolēni un sastāvā arī skolotāji, administrācija, skolas saimnieks un tehniskā personāla pārstāvji, vecāku pārstāvji, pašvaldības pārstāvji.
  • Ekopadomes sanāksmes ir 2 reizes semestrī.
  • Padomes sanāksmes tiek protokolētas, kur atspoguļo pieņemtos lēmumus un skolēni iesaistās protokolēšanā un uzņemas atbildību par konkrētu mērķu sasniegšanu.
  • Starp lielajām sanāksmēm tiek organizētas mazās sanāksmes, kurās piedalās skolēni un koordinators, tikai skolēni vai skolotāji.
  • Protokoli tiek izlikti pie ziņojuma dēļa vai publiskoti.
  • Padomes sanāksmju protokoli tiek nodoti skolas direktoram.
  • Padomes dalībnieki ir atbildīgi par ideju pārņemšanu no skolas skolēniem un par rezultātu paziņošanu visām klasēm.
  • Sociālajos tīklos informējot par Ekoskolas aktivitātēm lieto  #ekoskolas

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds

http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

Pasākumi

Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekoskola

Updated on 2019-11-22T14:36:26+02:00, by Inese Viļumsone.