Vidusskolā (10.-12. kl.) jauniešiem tiek piedāvātas vairākas vispārējās vidējās izglītības programmas: humanitārā un sociālā virziena izglītības programma un matemātikas un dabaszinību izglītības programma.

Katram vidusskolēnam jāapgūst septiņi obligātie mācību priekšmeti, kā arī IP virziena obligātie un izvēles mācību priekšmeti. Skolēniem ir dota iespēja padziļināti mācīties matemātiku, biznesa ekonomiskos pamatus, ģeogrāfiju, lietišķo informātiku, pirmo svešvalodu. Pēc jauniešu vēlēšanās vidusskolā ir iespēja izvēlēties apgūt komerczinības, lietvedību, grāmatvedību, lietišķo etiķeti, ievadu likumdošanā, kā arī psiholoģiju, filozofiju, pasaules literatūru, mūziku u.c.

Skolā piedāvātās izglītības programmas:

Profesionāli orientētā programma;

Matemātikas, dabaszinātņu programma.

11. vai 12 . klasē katram audzēknim ir jāizstrādā un jāaizstāv zinātniski pētnieciskais darbs.

Vidusskolā skolēniem ir iespēja apgūt jaunatnes profesionālās orientācijas profesionālās pilnveides programmu “Komercprasmes”.

Izglītības programmas

Updated on 2011-10-17T14:38:36+03:00, by Roberts Rožkalns.