Liepājas Raiņa 6. vidusskolas privātuma politika

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes terminu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

II. Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas Raiņa 6. vidusskola (turpmāk —Skola) (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Ganību iela 106, Liepāja, tālrunis: 63484344, elektroniskā pasta adrese: 6vsk@liepaja.edu.lv
 2. Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.

III. Datu aizsardzības speciālists

 1. Skolas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: citadaskola.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Skolas juridiskajā adrese, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 28. punktu.

IV. Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategorijas ir personas identifikācijas dati, personas kontaktinformācija, fotogrāfijas, attēli un ieraksti no videonovērošanas kamerām.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecibā uz:
  • Fiziskajām personām — izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem, aizbildņiem, citām pilnvarotām personām, pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem (tai skaitā potenciālajām, bijušajām un esošajām), kuras saistībā ar normatīvajiem aktiem, saņem vai nodod Skolai jebkādu informāciju.
  • Skolas telpu apmeklētajiem, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
  • Skolas uzturēto interneta mājaslapu (turpmāk — Datu subjekts).
 3. Skola rūpējas par Datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecibā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad sniedz attiecīgus datus Skolā.

V. Personas datu apstrādes nolūki

 1. Skola apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • Pakalpojumu sniegšanai:
   • Datu subjekta identificēšanai;
   • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
   • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
   • pakalpojumu lietošanas veicināšanai;
   • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai;
   • sabiedrības informēšanai par savu darbību;
   • dokumentējot atskatu uz Skolas organizētajiem pasākumiem;
   • efektīvu un atvērtu Skolas pārvaldības procesu nodrošināšanai;
   • elektronisko pakalpojumu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
   • mājaslapu uzturēšanai un izglītības iestādes darbības uzlabošanai
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Skolai.

VI. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Skola apstrādā Datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu (Regula 6.pants l. punkta a));
  • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu ar Datu subjektu un nodrošinātu tā izpildi (Regula 6.pants l. punkta b));
  • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Skolai saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (Regula 6.pants 1 .punkta c));
  • lai izpildītu uzdevumu, ko Skola veic sabiedrības interesēs vai īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regula 6.pants 1. punkta e)).
 2. Skolas likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
  • pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai pārstāvot izglītojamo intereses;
  • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai (t.sk., veikt Datu subjekta saistību izpildes novērtējumu pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes laikā);
  • saglabāt Datu subjekta iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz un no Skolas tālruņa, interneta mājas lapā;
  • analizēt Skolas mājaslapu, saistītās interneta vietnes, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  • administrēt Datu subjekta kontus Skolas mājaslapā, saistītas interneta vietnēs;
  • atspoguļot savu darbību, nosūtot informatīvus paziņojumus;
  • veikt Datu subjekta aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
  • nodrošināt elektronisko tiklu uzturēšanu un attīstītību;
  • uzturēt un attīsit elektroniskos pakalpojumus;
  • novērst krāpniecību;
  • nodrošināt finanšu uzskaiti un analītiku;
  • nodrošināt efektīvus iestādes pārvaldības procesus;
  • pilnveidot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
  • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
  • informēt sabiedrību par savu darbību;
  • atklāt un novērst noziedzīgus nodarījumus;
  • dokumentēt atskatu uz Skolas organizētajiem pasākumiem.

VII. Personas datu apstrāde

 1. Skola apstrādā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Skolas pieejamos organizatoriskos, finanšu un tehniskos resursus.
 2. Skola attiecībā uz Datu subjektu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Datu subjekts par šādām Skolas darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Datu subjekts var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Datu subjekta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamas iespējas.
 3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Datu subjektam rada tiesiskās sekas (piemēram, Datu subjekta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Skolu un Datu subjektu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Datu subjekta nepārprotamu piekrišanu.
 4. Ja izpildot Datu subjekta prasības nepieciešams nodot Datu subjekta personas datus citai iestādei vai citām pašvaldības iestādēm, Skola ir tiesīga nodot datus kompetentajām pašvaldības iestādēm, atbilstoši to nolikumam un funkcijām.
 5. Apstrādājot Datu subjekta personas datus informācijas sistēmās, Skola var pilnvarot datu apstrādes operatorus (apstrādātājus) šo funkciju īstenošanai, noslēdzot ar apstrādātājiem attiecīgus līgumus.
 6. Skolas pilnvarotiem datu apstrādātājiem ir jānodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpilde, saskaņā ar Skolas norādījumiem un tiesību aktiem, cita starpā neizmantojot personas datus citos nolūkos.

VIII. Personas datu aizsardzība

19. Skola aizsargā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Skolai pieejamos organizatoriskos, finanšu un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • lietotāju autentifikācijas mehānismus;
 • ugunsmūri;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

IX. Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Skola neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, ierakstus no videokamerām telpās, pie ēkas, foto no pasākumiem, datus par WiFi izmantošanu Skolas telpās vai citiem pakalpojumiem, izņemot:
  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu uzdevumu vai ar likumu deleģētu funkciju izpildei, Skolas tiesisko interešu aizsardzību (piemēram, tiesībsargājošumam institūcijām, lai atgūtu radītos zaudējumus);
  • saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Skolas likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Skolas likumīgās intereses.
 2. Skola ir tiesīga ievākt un apstrādāt publicitātes foto un video no tās organizētajiem publiskajiem pasākumiem.

X. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Datu subjekta personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšanas uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
 2. Šādos gadījumos Skola nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai, par ko Datu subjekts tiek informēts pirms datu nodošanas uzsākšanas.

XI. Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Skola glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Skola vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmas intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
  • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
  • datus no videonovērošanas sistēmām I mēnesi, līdz attiecīgais ieraksts, tiek dzēsts.
 2. Pēc tam, kad 24. punktā minētie apstākļi izbeidzas, datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

XII. Piekļuve personas datiem un citas Datu subjekta tiesības

 1. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ari tiesības pieprasīt Skolai piekļuvi saviem personas datiem, kā ari pieprasīt Skolai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecibā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā ari tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Skolas pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 3. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • rakstveida formā klātiene Skolas juridiskajā adrese, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • 28.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 1. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Skola pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 2. Skola atbildi Datu subjektam nosuta pa pastu uz viņa noradīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā pastā, pēc iespējas ņemot vērā Datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 3. Skola nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestāde Datu valsts inspekcijā.

XIII. Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Datu subjekts piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, individuāli sagatavota e-pasta vēstule u.c.), var dot klātienē Skolā vai elektroniski.
 2. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Apmeklētāja piekašanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams 5. punktā.
 3. Datu subjektam ir tiesības jebkurā bridi atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir klātiene Skolā vai elektroniski interneta vide; tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā.
 5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

XIV. Saziņa ar Datu subjektu

 1. Skola veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

XVI. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. Skolas mājaslapa var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes var atstāt uz lietotāja iekārtas sīkfailus, lai ātrāk ielādētu lapas saturu nākamā apmeklējuma reizē. Sīkdatnes netiek izmantotas fizisku personu datu apstrādei.
 2. Skolas mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Skola neatbild.
 3. Sīkfailu izmantošanas nolūks un tiesiskais pamats:
  • iegūt lietotāju apmeklējumu statistiku, lai uzlabotu tīmekļa vietnes saturu;
  • darīt lietotājiem pieejamus Liepājas Raiņa Youtube videoklipus, lai tos ērti un mūsdienīgi varētu apskatīt.
 4. Ja lietotājs apstiprina sīkfailu pieņemšanu, tad sīkfailu izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a)apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkfailiem (t.sk. informāciju, ka personas dati tiek nodoti trešajām personām, iespējams arī, ārpus Eiropas savienības/ Eiropas ekonomiskās zonas), to izmantošanas nolūkiem.
 5. Nolūks – nodrošināt Skolas tīmekļa vietnes www.citadaskola.lv darbību un pamatfunkcijas.
 6. Noraidot sīkfailus vai nesniedzot piekrišanu, lietotājs noraida visus neobligātos un trešo pušu sīkfailus, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamos sīkfailus, kuri ir nepieciešami tīmekļa vietnes darbības un pamatfunkciju nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f apakšpunkts).
 7. Skolas tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkfailu izmantošanu lietotājs var ierobežot gan neobligāto, gan trešo pušu sīkfailu izmantošanu nospiežot pogu “Neapstiprināt”. Sīkfailu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot Skolas tīmekļa vietnes kājenē linku “Pielāgot izvēli” un pēc tam izvēloties attiecīgos iestatījumus.
 8. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkfailu bloķētājus, vai mainīt sīkfailu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai dzēst sīkfailus savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

XVII. Citi jautājumi

 1. Skolai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Datu subjektiem tās aktuālo versiju, to ievietojot Skolas mājaslapā.

Privātuma politika

Updated on 2022-08-26T10:29:16+03:00, by Inese Viļumsone.