Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Liepājas pašvaldībai 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus
un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu
izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa: 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni
Projektā sniegtais atbalsts:  Konsultācijas (pedagogs,  sociālais pedagogs)

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus” īstenošanas noteikumi.

Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060,
63489142
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: Tālr.: 28684847 E-pasts:
pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu: https://www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Jau otro mācību gadu Liepājas Raiņa 6.vidusskolā norisinās Eiropas Sociālā fonda projekts“PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. 2018./ 2019. mācību gada 1. pusgadā  mūsu skolā projektā bija iesaistīti 25 skolotāji un 28 skolēni,viņiem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Projekts deva iespēju 5.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas pamatmācību priekšmetos: latviešu valodā, matemātikā, angļu un krievu valodās,retāk–dabaszinībās, fizikā, ģeogrāfijā un vēsturē.Tas tiek piedāvāts gadījumos,kad skolēns kādā no mācību priekšmetiem var saņemt nepietiekamus vērtējumus mācīšanās grūtību dēļ, iepriekšējā apguves posmā iekavētas mācības vai zemu mācību sasniegumu dēļ. Daļa skolēnu atzīst, ka konsultācijas ir ļoti noderīgas un labprāt turpina sadarboties ar skolotājiem.

Projekta aktivitātēs 2018./2019. mācību gada 2. semestrī iesaistīti 28 skolotāji un 64 skolēni, kuriem pastāv risks priekšlaicīgi pamest skolu. Šajā periodā bez atbalsta saņemšanas individuālo konsultāciju veidā mācību priekšmetos ir arī citi pakalpojumi. Mūsu skolas 30 skolēniem ir iespējas saņemt papildus ēdināšanu, bet trīs audzēkņi no citām pašvaldībām saņem transporta izmaksu atlīdzību. Visvairāk pieprasītas ir konsultācijas matematikā, latviešu valodā un svešvalodās. Neliela daļa skolēnu saņem konsultācijas vēsturē, ģeogrāfijā, fizikā, sociālajās zinībās un sportā.

29.martā Kuldīgā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) konference, kurā piedalījās visu Liepājas skolu projekta dalībnieki. Mūsu skolu konferencē pārstāvēja projekta koordinatore Viola Narbuta. Konferencē tika pārrunāts par līdzšinējo projekta gaitu un ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Projekts “PuMPuRS” jau otro gadu palīdz skolēniem un jauniešiem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku. Konference tika veltīta sarunām un diskusijām par būtiskākajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī par to, kā skolēni, pašvaldības, mācību iestādes, skolotāji, vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbalsta sniegšanas mehānisma izveidi un darbību.Jau trešo mācību gadu Liepājas Raiņa 6.vidusskolā norisinās Eiropas Sociālā fonda projekts“PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. 2019./ 2020. mācību gada 1. pusgadā  mūsu skolā projektā tiks iesaistīti 26 skolotāji. Šobrīd projektā ir apstiprināti 73 skolēni, uz saskaņošanu gaida 19 skolēni.

PuMPuRS

Updated on 2019-09-23T16:14:16+00:00, by Inese Viļumsone.