Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Liepājas pašvaldībai 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus
un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu
izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa: 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni
Projektā sniegtais atbalsts:  Konsultācijas (pedagogs,  sociālais pedagogs)

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus” īstenošanas noteikumi.

Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060,
63489142
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: Tālr.: 28684847 E-pasts:
pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu: https://www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

 

PuMPuRS

Updated on 2018-02-22T15:43:35+00:00, by Inese Viļumsone.