Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Liepājas pašvaldībai 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus
un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu
izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa: 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni
Projektā sniegtais atbalsts:  Konsultācijas (pedagogs,  sociālais pedagogs)

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus” īstenošanas noteikumi.

Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060,
63489142
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: Tālr.: 28684847 E-pasts:
pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu: https://www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

2020./2021. mācību gada  2. pusgadā Liepājas Raiņa 6. vidusskolā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Projekta realizāciju janvārī uzsāka  38 skolotāji un 87 skolēni. Apmēram trešā daļa no iesaistītajiem skolēniem ir 9. un 12.klasu audzēkņi, kuriem atbalsts ļoti nepieciešams sekmīgai skolas pabeigšanai. Skola projekta ietvaros nodrošina konsultācijas mācību priekšmetos, atbalstot arī reemigrējušos audzēkņus un skolēnus no mazākumtautību skolām. Iesaistītie audzēkņi, viņu vecāki un skolas vadības komanda ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt un saņemt  atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.

2020./2021. mācību gadā Liepājas Raiņa 6. vidusskolā turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija, kura ietvaros individuālu atbalstu saņēma skolēni ar risku nepabeigt skolu. Mācību gada 1. pusgadā mūsu skolā projektā bija iesaistīti 36 skolotāji un 75 skolēni. No šiem skolēniem 38 audzēkņi bija tādi, kuriem individuālie plāni turpinājās no iepriekšējā perioda. Konsultāciju sniegšana tika organizēta arī attālinātā mācību procesā 7.-9. klasēm sākot no 2020.gada 2. novembra, bet 5.-6. klašu skolēniem no 7. decembra. Individuālajos plānos vispieprasītākās ir konsultācijas matemātikā un latviešu valodā, bet neliela daļa konsultāciju tiek nodrošinātas citos mācību priekšmetos: dabas zinībās, ķīmijā, angļu valodā, vēsturē. Sociālā pedagoga vai pedagoga konsultanta konsultācijas tika novadītas 22 skolēniem, jo attālinātā procesā ir ļoti svarīgi sniegt psiho emocionālo atbalstu.

2019./2020. mācību gadā Liepājas Raiņa 6.vidusskolā turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Mācību gada 1. pusgadā mūsu skolā projektā bija iesaistīti 35 skolotāji un 80 skolēni, 2. semestrī 86 skolēni, kuriem bija izstrādāts individuālais atbalsta plāns. 30 skolēniem tika sniegts atbalsts ēdināšanas nodrošināšanai, 7 audzēkņi no citām pašvaldībām saņēma atbalstu transporta izdevumu segšanai. Ļoti nozīmīgs bija projekta atbalsts izlaiduma klašu skolēniem, kuri aptvēra apmēram ceturto daļu no visiem projekta skolēniem. Skola projekta ietvaros nodrošināja konsultācijas mācību priekšmetos, atbalstot arī reemigrējušos audzēkņus un skolēnus no mazākumtautību skolām. Īpašs izaicinājums projekta skolēniem un pedagogiem bija periods no 13.marta ārkārtas situācijas līdz semestra beigām. Lielākā daļa audzēkņu un pedagogu attālinātā mācību procesa laikā izvēlējās darbu projektā turpināt. Pateicoties projekta atbalsta pasākumiem riska bērniem bija iespēja saņemt atbalstu attālinātā mācību procesā. Vairākiem bērniem periodiski zuda mācīšanās motivācija, pat depresīvs noskaņojums, neticība savām spējām. Daļai skolēnu bija nepieciešama regulāra palīdzība, lai uzsāktu uzdevumu izpildi dažādās interneta vietnēs, lai izprastu uzdevuma nosacījumus, lai atgādinātu un iedrošinātu darba veikšanu. Skolēni un vecāki bija ļoti pateicīgi par sociālā pedagoga un skolotāju konsultantu sniegtajām konsultācijām, par konsultācijām mācību priekšmetos. Skolas vadības komanda ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs.

Projekta aktivitātēs 2018./2019. mācību gada 2. semestrī iesaistīti 28 skolotāji un 64 skolēni, kuriem pastāv risks priekšlaicīgi pamest skolu. Šajā periodā bez atbalsta saņemšanas individuālo konsultāciju veidā mācību priekšmetos ir arī citi pakalpojumi. Mūsu skolas 30 skolēniem ir iespējas saņemt papildus ēdināšanu, bet trīs audzēkņi no citām pašvaldībām saņem transporta izmaksu atlīdzību. Visvairāk pieprasītas ir konsultācijas matemātikā, latviešu valodā un svešvalodās. Neliela daļa skolēnu saņem konsultācijas vēsturē, ģeogrāfijā, fizikā, sociālajās zinībās un sportā.

29. martā Kuldīgā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) konference, kurā piedalījās visu Liepājas skolu projekta dalībnieki. Mūsu skolu konferencē pārstāvēja projekta koordinatore Viola Narbuta. Konferencē tika pārrunāts par līdzšinējo projekta gaitu un ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Projekts “PuMPuRS” jau otro gadu palīdz skolēniem un jauniešiem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku. Konference tika veltīta sarunām un diskusijām par būtiskākajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī par to, kā skolēni, pašvaldības, mācību iestādes, skolotāji, vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbalsta sniegšanas mehānisma izveidi un darbību.

Jau otro mācību gadu Liepājas Raiņa 6.vidusskolā norisinās Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. 2018./ 2019. mācību gada 1. pusgadā  mūsu skolā projektā bija iesaistīti 25 skolotāji un 28 skolēni, viņiem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Projekts deva iespēju 5.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas pamatmācību priekšmetos: latviešu valodā, matemātikā, angļu un krievu valodās, retāk–dabas zinībās, fizikā, ģeogrāfijā un vēsturē. Tas tiek piedāvāts gadījumos, kad skolēns kādā no mācību priekšmetiem var saņemt nepietiekamus vērtējumus mācīšanās grūtību dēļ, iepriekšējā apguves posmā iekavētas mācības vai zemu mācību sasniegumu dēļ. Daļa skolēnu atzīst, ka konsultācijas ir ļoti noderīgas un labprāt turpina sadarboties ar skolotājiem.


PuMPuRS

Updated on 2021-02-01T10:51:15+00:00, by Inese Viļumsone.