Joma

Pasākums

Nepieciešamie līdzekļi

Kontaktpersona

1. Apmācību programmu pilnveidošana

1.1. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.

1.1.1. Informātikas kabineta tehnikas atjaunošana.

1.1.2. Sporta garderobju remonts un rekonstrukcija.

1.1.3. Sporta inventāra iegāde.

1.1.4. Relaksācijas nodarbību telpu izveidošana.

1.1.5. Skolēnu garderobju remonts un rekonstrukcija.

1.1.6. Bibliotēkas kā informācijas centra izveide.

1.2. Metodisko materiālu pilnveidošana

1.2.1. Jaunu, modernu metodisko materiālu iegāde mācību procesa uzlabošanai.

1.2.2. Atbalsts pedagogiem metodisko materiālu izstrādē.

1.3. Atbalsts mācību procesā(speciālais pedagogs, asistents, u.c.)

1.4. Tālākizglītība

1.5.Pieredzes apmaiņas pasākumi

1.6. e- klase, e-skola

2.Radošās darbības un audzēkņu jaunrades projektu atbalstīšana

2.1. Gadagrāmatas veidošana.

2.2. Mājas lapas uzturēšana.

2.3. Interešu pulciņu un nodarbību organizēšana.

2.4. Atbalsta grupu nodarbības vecākiem, pedagogiem, darbiniekiem.

2.5. Prezentācijas, suvenīri, apsveikumi.

2.6. Semināri.

3. Vispārējo intelektuālo spēju attīstīšana

3.1. Specifisko mācību materiālu iegāde.

3.2. Apmācības programmu veidošana, aprobēšana.

3.3. Nodarbību organizēšana.

3.4. Talantīgo skolēnu virzīšana noteikto spēju virzienā.

4. Ārpusskolas izglītojošā darba atbalstīšana

4.1. Konkursi.

4.2. Olimpiādes.

4.3. Sacensības.

4.4. Telekomunikāciju apmaksa (saziņa ar vecākiem, pasākumu org.)

4.5. Pasta izdevumu segšana.

4.6. Transportlīdzekļa izdevumu segšana.

4.7. Pagarinātās dienas grupas nodarbību izmaksas.

4.8. Projekta „Dzīves skola” ( izglītojošie pasākumi).

5. Veselības profilakses un sociālā, psiholoģiskā atbalsta pasākumi.

5.1. Brīvpusdienas.

5.2. Mēneškartiņas.

5.3. Stipendijas.

5.4. Atkarību izraisošo vielu profilakses pasākumi.

5.5. Pretvardarbības pasākumu organizēšana.

6. Sadarbības veicināšana ar dažādām institūcijām.

7. Skolas vēstures materiālu apkopošana, muzeja veidošana.

8.Skolas jubilejas pasākumi.

9. Citi izdevumi.

10. Administratīvie izdevumi.

Darbības plāns

Updated on 2011-10-17T14:35:12+03:00, by Roberts Rožkalns.