Liepājas Raiņa 6.vidusskolas atbalsta biedrības statūti

1.nodaļa

Biedrības jēdziens un atbildības norobežošana

1.1 Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

1.2 Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

1.3 biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par biedrības saistībām.

2.nodaļa

Biedrības nosaukums.

2.1. Biedrības nosaukums ir “Liepājas Raiņa 6.vidusskolas atbalsta biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).

3.nodaļa

Biedrības mērķis un uzdevumi.

3.1. Biedrības mērķis ir veicināt Liepājas Raiņa 6. vidusskolas mācību programmas un audzināšanas darba pilnveidošanu un attīstību, nodrošināt un atbalstīt skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, veidot partnerattiecības.

3.2. Biedrības uzdevumi ir:

3.2.1. izteikt savus priekšlikumus Skolas darbības uzlabošanai;

3.2.2. Izstrādāt un realizēt dažāda veida projektus, kas veicinātu skolas attīstību;

3.2.3. Sekmēt sadarbības iespējas ar līdzīgām organizācijām;

3.2.4. popularizēt skolu sabiedrībā;

3.2.5. veicināt Biedrības darbību, biedrības mērķu sasniegšanai.

4.nodaļa

Biedrības darbības termiņš.

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5.nodaļa

Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

5.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

5.5.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

5.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

5.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

5.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

6.nodaļa

Biedrības tiesības

6.1. Biedrībai ir šādas tiesības:

6.1.1. Patstāvīgi izstrādāt, apstiprināt un īstenot savas darbības plānus;

6.1.2. Sadarboties ar ārvalstu sabiedriskajām organizācijām un fiziskām personām;

6.1.3. Savā vārdā slēgt līgumus un citus juridiskus dokumentus;

6.1.4. Iegūt mantiska un nemantiska rakstura tiesības un pienākumus;

6.1.5. Iegādāties īpašumā zemi, ēkas, transportu u.c. īpašumu;

6.1.6. Būt par prasītāju un atbildētāju tiesās;

6.1.7. Pieņemt ziedojumus, dāvinājumus un cita veida palīdzību no juridiskām un fiziskām personām un organizācijām Latvijā un ārzemēs savu mērķu īstenošanai;

6.1.8. Veidot savas struktūrvienības;

6.1.9. Veidot mākslas un mūzikas studijas un sporta klubus;

6.1.10. Organizēt seminārus, mācību centrus, kā arī nosūtīt savas biedrības biedrus uz ārzemēm mācību nolūkā vai pieredzes apmaiņas nolūkā;

6.1.11. Rīkot dažāda veida nometnes, festivālus, koncertus, pasākumus un dažādu sarīkojumu organizēšana;

6.1.12. Veikt izdevējdarbību, izlaist un izplatīt laikrakstus un žurnālus, foto, audio, video, kā arī radio un TV programmu organizēšana likumā noteiktajā kārtībā biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanai;

6.1.13. Izgatavot izstrādājumus ar biedrības simboliku.

7.nodaļa

Biedru tiesības un pienākumi.

7.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

7.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

7.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

7.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

7.1.4. Brīvi izstāties no biedrības darot zināmu par to valdei.

7.2. Biedrības biedru pienākumi:

7.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

7.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

7.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

7.2.4. nepieļaut rīcību, kas var nodarīt biedrībai morālus un materiālus zaudējumus.

7.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

8.nodaļa

Biedrības struktūrvienības.

8.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

9.nodaļa

Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

9.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

9.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

9.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

9.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

9.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

9.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

9.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

9.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

10.nodaļa

Izpildinstitūcija.

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

10.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

10.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

10.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

10.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

11.nodaļa

Revidents.

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

12.nodaļa

Biedru nauda.

12.1Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi. Biedra naudas summu nosaka valde.

13.nodaļa

Biedrības līdzekļi un īpašums.

13.1. Biedrības īpašumā var atrasties ēkas, zeme, transporta līdzekļi, naudas līdzekļi un cits īpašums. Biedrībai ir īpašuma tiesības uz īpašumu, kas iegūts par tās līdzekļiem, par ziedojumiem, saimnieciskās darbības rezultātā, saņemts mantojumā no juridiskām vai fiziskām personām, kā arī iegūts citā likumīgā ceļā.

13.2. Biedrības dalībnieki negūst ienākumus no saimnieciskās darbības, kā arī nesaņem atalgojumu. Izņemot gadījumā ar kopsapulces lēmumu ir iespējams izmantot algotu darbaspēku.

14.nodaļa

Biedrības likvidācija.

14.1. Biedrība var tikt likvidēta ar kopsapulces lēmumu vai biedrības darbība izbeigta ar tiesas lēmumu.

14.2.Biedrības likvidēšanas vai darbības pārtraukšanas rezultātā kustamais un nekustamais īpašums, kas bija nodots biedrības lietošanā, kā arī dāvināts no fiziskām vai juridiskām personām, tiek atgriezts bijušajam īpašniekam, ja tas ir iespējams, vai arī viņu juridiskajiem mantiniekiem.

14.3. Biedrības likvidēšanās vai darbības pārtraukšanas rezultātā, pēc kopsapulces lēmuma palikušais īpašums un materiālās vērtības tiek nodotas citām organizācijām vai izdalītas kā savādāk, saskaņā ar kopsapulces ievēlētās Likvidācijas komisijas lēmumu, pirms tam nokārtojot visas finansiālās saistības.

14.4. Biedrība ir tiesīga pieņemt lēmumu par likvidāciju, ja piedalās 70% tās dalībnieku ar (2/3) balsu vairākumu.

Dibinātāji:

/ Imants Kurvins/

/Viola Narbuta/

/Sigita Stefana/

/Laila Kaštānova/

/Daiga Muižule/

/Juris Beķeris Brīvkalns/

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Liepājā 2007.gada 8.martā

Statūti

Updated on 2011-10-17T14:35:12+03:00, by Roberts Rožkalns.